Om oss

ORGANISERING

Kirkens Korskole Nøtterøy ble etablert i 1990 og består i dag av 6 faste kor og et prosjektkor. Totalt har Korskolen 220 syngende medlemmer. Aspirantkoret, Barnekantoriet, Guttekoret, Ungdomskantoriet, Færder Vocalis  og Viva Voce. Barna/Ungdommene har et felles styre (B/U).  Styret i B/U har dessuten en foreldregruppe på 60 personer i ulike komiteer.

Færder Vocalis har eget styre og egen økonomi.

 

FUNDAMENT OG IDENTITET

Kirkens korskole Nøtterøy er en del av Den norske kirke på Nøtterøy og har sin identitet i denne. Korskolen ønsker å bidra til at Den norske kirke oppleves som åpen og inkluderende. Korskolen er åpen for alle – uavhengig av kirkemedlemskap.

Guds tro på, og respekt for, det enkelte menneske skal prege virksomheten. Korskolen er bevisst på og åpen for at tro har mange forskjellige uttrykk og vil virke til at mennesker kjenner rom for sin tro.

Dette søkes nådd ved å forsøke og hente ut det beste i hver sanger – for så å møte mennesker med denne kvalitet i sin musikkutøvelse. Dernest ønsker Korskolen å bistå mennesker i å anvende egne kvaliteter som del av kirkens tilbedelse. Korskolen er bevisst på at kvalitet ofte tilegnes gjennom strev, motgang, nederlag – slik også med livskvalitet. Korskolen ønsker å bidra til at mennesker kjenner at det er rom for hele livet deres i kirken.

Korskolen er bevisst på at kirkens skatter er de mennesker som kirken består av, samt de liturgier, salmer, tekster og sakramenter vi har fått overlevert gjennom kirkens liv – og at disse møtes i skjønn forening.

 

MUSIKKARENA

Korskolen er et uttrykk for kirkens satsing på musikk. Med sin musikkprofil ønsker Korskolen å prege kirkens virksomhet på Nøtterøy. Korskolen ønsker at musikken skal være tilgjengelig for alle og være arena for alle barn, unge og voksne som ønsker musikalsk tilhørighet.

 

KULTURAKTØR

I tillegg til å springe ut av Kirkens satsing på musikk på Nøtterøy, vil Korskolen betraktes som en sentral og selvstendig kulturaktører på øya. Korskolen vil tilby et musikkmiljø, formidle kunnskap om musikk og slik tilrettelegge for menneskers kjærlighet til musikk, blant sangere og tilhørere.

 

ESTETIKK OG MYSTERIUM

Kirkens grunnleggende fundament og lære lar seg vanskelig forklare vitenskapelig. I sin formidling av sitt budskap vil kirken være avhengig av å finne berøringspunkter mellom guddommelighet og menneskelighet. Kunstens vesen er å ”sette ord på det uuttalte”. Kunsten – i ord og toner, i form og farge – kan åpne.

 

KVALITET I ALLE LEDD

Korskolen er opptatt av god kvalitet. For å få kvalitet i alle ledd må vi fokusere på kjernevirksomheten. Denne starter med det viktigste i hele Korskolen; den enkelte sanger.

En god kommunikasjon mellom alle aktører i Korskolens arbeid, vil være et godt grunnlag for at kvaliteten øker i alle ledd. Et godt lag er preget av at alle vet hva de skal gjøre, og at den enkelte opplever å mestre sine oppgaver. Innsats i Korskolen skal være forpliktende, men på et nivå som passer den enkelte. Det skal også være noe å strekke seg etter – hvor belønningen skal være å føle delaktighet for det gode resultat.

Ansvaret for den kunstneriske kvaliteten ligger hos Korskolens profesjonelle ledelse, mens mesteparten av alle omkringliggende oppgaver og aktiviteter ivaretas av frivillige.

 

VISJONER – TILTAK

Korskolen er stolt av sin virksomhet – og vil i fremtiden fortsette arbeidet for å styrke den.